واقعیاتی از حمله اعراب به ایران که در کتب درسی آنها را نمی یابید

در سال ۶۳۶ ميلادي اعراب مسلمان به ايران حمله کردند

متاسفانه عده‌اي نيز بر اين گمان هستند که ايرانيان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند!!! به همين دليل بر آن شدم که به بخشي از آن اشاره ‌کنم .

عبدالحسين زرين کوب در کتاب دو قرن سکوت مي نويسد: فاتحان، گريختکان را پي گرفتند؛ کشتار بيشمار و تاراج گيري باندازه اي بود که تنها سيصد هزار زن و دختر به بند کشيده شدند.شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتري زر و سيم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهاي برده فروشي اسلامي به فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ي بسيار بر جاي نهادند

—-

پس از تسلط اعراب

در حمله به سيستان؛ مردم مقاومت بسيار و اعراب مسلمان خشونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زياد ( سردار عرب ) براي ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدري بساختند از آن کشتگان ( يعني اجساد کشته شدگان جنگ را روي هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان تکيه گاهها ساختند؛ و ربيع ابن زياد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سيستان هزار هزار ( يک ميليون ) درهم به امير المومنين دهند با هزار غلام بچه و کنيز. ( کتاب تاريخ سيستان صفحه۳۷، ۸۰ – کتاب تاريخ کامل جلد1 صفحه ۳۰۷)

در حمله اعراب به ري مردم شهر پايداري و مقاومت بسيار کردند ؛ بطوريکه مغيره ( سردار عرب ) در اين جنگ چشمش را از دست داد . مردم جنگيدند و پايمردي کردند… و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با ني شماره کردند و غنيمتي که خدا از ري نصيب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود .( کتاب تاريخ طبري؛ جلد پنجم صفحه ۱۹۷۵)

در حمله به شاپور نيز مردم پايداري و مقاومت بسيار کردند بگونه اي که عبيدا ( سردار عرب ) بسختي مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصيت کرد تا به خونخواهي او؛ مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهيان عرب نيز چنان کردند و بسياري از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخي؛ صفحه 116 -کتاب تاريخ طبري؛ جلد پنجم صفحه 2011)

در حمله به اليس؛ جنگي سخت بين سپاهيان عرب و ايران در کنار رودي که بسبب همين جنگ بعد ها به « رود خون » معروف گرديد در گرفت. در برابر مقاومت و پايداري سرسختانه ي ايرانيان؛ خالد ابن وليد نذر کرد که اگر بر ايرانيان پيروز گرديد « چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم » و چون پارسيان مغلوب شدند؛ بدستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ مي آوردند و در رود گردن مي زدند » مغيره گويد که « بر رود؛ آسياب ها بود و سه روز پياپي با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هيجده هزار کس يا بيشتر بودند؛ آرد کردند … کشتگان ( پارسيان ) در اليس هفتاد هزار تن بود.( کتاب تاريخ طبري؛ جلد چهارم؛ صفحه ۱۴۹۱- کتاب تاريخ ده هزار ساله ايران؛ جلد دوم برگ 123)

در شوشتر؛ مردم وقتي از تهاجم قريب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهاي سه پهلوي آهنين بسيار ساختند و در صحرا پاشيدند. چون قشون اسلام به آن حوالي رسيدند ؛ خارها به دست و پاي ايشان بنشست ؛ و مدتي در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آناني را که از پذيرفتن اسلام خود داري کرده بودند گردن زدند. (کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳ – کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه۱۶ )

در چالوس رويان؛ عبدالله ابن حازم مامور خليفه ي اسلام به بهانه (دادرسي ) و رسيدگي به شکايات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان هاي متعددي جمع کردند و سپس مردم را يک يک به حضور طلبيدند و مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان آنروز هيچ کس زنده نماند … و ديه ي چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور مي بردند. (کتاب تاريخ طبرستان صفحه ۱۸۳ – کتاب تاريخ رويان؛ صفحه ۶۹ )

در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه ي مردم شهر را بجز يک صد نفر ؛ کشتند . (کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم؛ صفحه 208و 303)

در حمله به نيشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کينه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوريکه « آنروز از وقت صبح تا نماز شام مي کشتند و غارت مي کردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه 282)

در حمله ي اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهيان اسلام به سختي جنگيدند؛ بطوريکه سردار عرب ( سعيد بن عاص ) از وحشت؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پايداري و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعيد ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « يک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسليم شدند؛ اما سعيد ابن عاص همه ي مردم را بقتل رسانيد؛ بجز يک تن؛ و در توجيه پيمان شکني خود گفت: « من قسم خورده بودم که يک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهيان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. (کتاب تاريخ طبري جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶ – کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه ۱۷۸ )

پس از فتح» استخر» (سالهاي 28- 30 هجري) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند براي بار دوم» استخر» را محاصره کنند.مقاومت و پايداري ايرانيان آنچنان بود که فاتح «استخر» (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگين کرد بطوريکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم » استخر» که خون براند. پس خون همگان مباح گردانيد و چندان کشتند خون نمي رفت تا آب گرم به خون ريختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند «چهل هزار کشته » بودند بيرون از مجهولان.(کتاب فارسنامه ابن بلخي صفحه 135– کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه 163)

 

رامهرمز نيز پس از جنگي سخت به تصرف سپاهيان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسياري از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراواني را برده ساختند و مال و متاع هنگفتي بچنگ آوردند.(کتاب الفتوح؛ صفحه 215)

مردم کرمان نيز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو ميليون درهم و دو هزار غلام بچه و کنيز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند.(کتاب تاريخ يعقوبي صفحه 62 -کتاب تاريخ طبري جلد پنجم صفحه 2116, 2118 – کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه 178,179)

جنايات اعراب تنها به اين شهر‌ها ختم نشده است و اينها تنها گوشه‌اي از تاراج ميهنمان به دست تازيان بود و آشکارا مقاومت ايرانيان در برابر آنان را ثابت مي‌کند.

در کتاب عقدالفريد چاپ قاهره-جلد ۲ صفحه ۵ -سخني از خسرو پرويز نقل شده که مي گويد: اعراب را نه در کار دين هيچ خصلت نيکو يافتم و نه در کار دنيا. آنها را نه صاحب عزم و تدبير ديدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومايگي و پستي همت آنها همين بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جاي و مقام برابرند .فرزندان خود را از راه بينوايي و نيازمندي مي کشند و يکديگر را بر اثر گرسنگي و درماندگي مي خورند.از خوردنيها و پوشيدنيها و لذتها و کامروانيهاي اين جهان يکسره بي بهره اند.

Advertisements

Posted on اکتبر 28, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 29 دیدگاه.

 1. با این چرندیات و دروغها نمیتونید بر نداشته ها،بی هویتی ها،بی سوادی و بی فرهنگی خودتان سر پوش بگذارید.شما هر چه دارید مربوط به پس از اسلام و حمله مغول میباشد.و مغولها بودند که مدیریت و سازماندهی حکومتی را به شما یاد دادند.همچنین اعراب بودند که سواد خواندن و نوشتن را بهتان یاد دادند،نمونه اش هم این است مه تا کنون برای نوشتن از خط عربی استفاده میکنید و از خود چیزی ندارید.اگر داشتید حالا زبانتان خیلی از اینها درازتر بود.پس خفه شوید و به همین چیزی که دارید بسنده کنید.چون هر چه بیشتر بگوببد و ببافید بیشتر خود را مسخره کردیه اید.

  • bayad begam %95 iranian ,doshmani ba arabaye sosmar khor to khoneshone,ma khat nadashtim? ma tamadon nadashtim?,ma ke korosho dashtim,ma ke moghei in khonkhara dokhtar zende begor mikardan,khili ghablatar manshor hoghoghe bashar dashtim.inai ke in charandiato migan,hamjens in akhondaye arab sefatan,8salam jango bema tahmil kardan,chi darin begin?az sirio masti enghelab kardin,hala bokhorino dam nazanin,zende bad irano irani

  • تو یا ایرانی نیستی یا عرب سوسمار و ملخ خوری!!!ما خودمون خط نوشتار داشتیم.ارتش جاویدان ایران چی بود که ما از یه مشت مغول وحشی سازماندهی یاد بگیریم ؟ پس میتونی زمانی که سر رشته نداری حرف مفت نزنی
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   در ضمن … دوست داشتم اینجا بودی خرت میدادم

  • الاغ
   دانشگاه جندی شاپور کی درست شده؟

  • قبل از حمله اعراب ایرانیان دارای 5 تا 6 زبان بوده و به راحتی صحبت می کردند. متاسفانه تعصب بیش از حد چشماتو کور کرده و عقلت رو از دست داده ای نکنه تو از نسل او زنان هستی که اعراب باهاشون همخوابه شده؟ یه کمی بیشتر تحقیق کن اون هم بدون تعصب شاید …

 2. اگر چه نکات تاریخی مهمی مطرح گردید که بسیار ارزشمند است. اما در نظر داشته باشید که حق با قوی است و اگر امپراتوری ساسانیان اندکی درایت و خردمندی داشت و یا مردم از آن حکومت دل خوشی داشتند نمی باید آن چنان در مقابل اعراب شکست خورده و ان رسوایی ها ثبت گردد.
  متاسفانه این تنها شکست سهمگین ایران نبود. حملات خانمان برانداز اسکندر ،چنگیز و تیمور لنگ نیز به استثنای آخری در اوج قدرت ایران رخداد.

 3. جنگ جنگه دیگه شیرنی که پخش نمیکنن، ایرانیا با سلام و صلوات فتح و فتوحات میکردن؟ میدونم الان قاطی میکنی و فحش میدی بهم میگی عرب و این حرفا ولی کاشکی یکم فکر هم بکنی.
  اون زمان تموم شد و رفت ما الان خیلی وضعمون بهتر از عرباست و باید امروزمون رو درست کنیم

 4. yohanna_euro@yahoo.com

  سلام نظرات رو خوندم….اما در مورد اون شخصی که میگه هرچی دارید از اعراب دارید باید بگم برو کمی مطالعه کن بعد بیا نظر بده….اولا تمامی این هایی که نوشته شده واقعیت دارند و البته موضوع بحث کشت و کشتار اعراب در ایران است! اما چرا یه عده همیشه قصد دارند اینو انکار کنند یا وقتی هم سند و دلیل میاری فورا میگند اسلام آوردند؟!….اسلام یه دین جهانی است! حضرت محمد یه فرد جهانی است و قرآن یه کتاب جهانی است! و اصلا ربطی به اعراب ندارد! عرب هایی که به ایران یورش بردند افرادی بودند که تازه مسلمان شده بودند واسه همین هم هنوز دین اسلام رو به طور کامل فراگیر نشده بودند و بعید هم نیست که چنین آسیب هایی بر مردم ما کرده اند….هشت سال دفاع مقدس رو نیز همین اعراب بر ما تحمیل کردند یادتون باشه! در ثانی ما قبل از اسلام خطوطی چون آرامی ساسانی خطوط میخی عیلامی و….هزاران جور خط داشتیم و البته هزاران نوع کتاب که معروفترین آن کتاب کلیله و دمنه هست که درست 13 سال برای گرد آوری آن در عهد ساسانی تلاش کرده اند!…اما پس از ورود اعراب به ایران چون این احمق ها چیزی از دانش و ادبیات حالیشون نمیشد خطوط میخی رو بت فرض کرده و در نتیجه در صدد نابود کردن آن بوده اند که موفق هم شدند! اما تلاش های افرادی چون بابک مازیار طاهر یعقوب لیث صفاری المقنع و بسیاری دیگر از افراد بی حاصل نبوده! تلاش شعوبیان بی دلیل نبوده! همش به خاطر این بوده که کشورمان وطنمان از دست بیگانگان رهایی یابد! و الان به من ایرانی رنج آور است که میبینم یکی حمله اعراب رو تصدیق کرده!!!….کشیدن نقاشی در ایران ممنوع شد….چرا؟! چون این افراد بدبخت میدانستند که با کشیدن نقاشی ظلم هایی که بر ملت ها روا داشته بودند به نسل های بدی منتقل میشد و شاید افرادی چون شما دیگر از این اعراب حمایت نمیکردین!….البته منظورمان از اعراب خدایی نکرده 14 معصوم نیست!….به هر حال به قول فردوسی:عرب هرکه باشد به من دشمن است/بدخیم و کج اندیش و اهریمن است! درود بر ناسیونالیسمی!

 5. اخی!یوهنا کلامتو نفستو واسه کی خرج میکنی/اینا جاهل تر از این حرفا هستند.
  عرب گوش کن فقط میگمت سالها باش در این عیش بمان /تو و مردار توو عمر دراز

 6. سعيد جان مرسي
  من تاريخه طبري رو خوندم كاملا درسته
  تازه تاريخه طبري قصد دفاع از عرب هارو داشته!
  ببين ديگه چه كردن كه ديگه…!

 7. وای برشما که دارید به. زبون فارسی حرف میزنید و به اون بی احترامی میکنید عرب یعنی قذافی عرب یعنی بشار اسد عرب یعنی صدام عرب یعنی بن علی عرب یعنی …… چی بگم دنیا کوروش پارسی

 8. آغا به نظر من خاک بر سر اونی که از عربا دفاع کنه، خاک
  آخه عزیز من این عرب پاپتی سوسمارخور بادیه نشین چی داشته که دیگه بخوان چیزی به ما یاد بدن، برو یه کم مطالعه کن بد نیست

 9. گذشته ها گذشته؛ما ایران و اسلام رو باهم میخواهیم؛بیاید امروز فکری به حال ایران کنیم؛چرا ایرانی نباید خوب زندگی کنه؟آیا ثروتهای ملی ما از اعراب کمتره؟آیا عرضه و شعور ما از چینی ها کمتره؟

 10. اینهمه بحث می کنند که چی درسته چی غلط آقا نصرالله تازه میگه ما ایران و اسلام و با هم می خواهیم ..برادر عرب دوست من، ما ایرانیهای واقعی، ایران و هویت ایرانی رو می خواهیم همین و بس

 11. مرگ بر اعراب. تمام خليفه هاي عربي وسپاهيان جهنمي و بدوي ان ها سگهاي كثيفي بودند كه براي رسيدن به مقاصد اهريمني خوداز هيچ جنايتي فرو گذاري نكردند. خواهشن كم از اون بيشرفا حمايت كنين وبيشتر از اين ابروي نژاد اريايي را نبريد. ايراني براي نابودي عرب از هيچ كاري نبايد دريغ كند.به اميد روزي كه نابودي اعراب را به چشم ببينيم..درود بر مردان وزنان اريايي.

 12. آرش یا خری یا کوری یا کوس کشی و یا گدایی که بیشتر از ری نرفتی.پس یه مسافرت به دبی-کویت-ریاض و … بنداز بعد بلغور کن.اوه یادم رفته بود خون عرب تو رگاته.زنازاده

 13. پیغمبر امام معصومین واسه این اومده بودند که خداوند تبارک و تعالی رو به ما بشناسونن.و به دلیل غیر قابل انکاری که همه میمیرند حتی امامو پیغمبر واسه بعد از خودشون کتابهارو به ارث گداشتن که بخونیمو کارای خدا پسندانه ای انجام بدیم.اما ما داریم انسان پرستی میکنیم بابا مرده مرده.هرچی میخوای از خدا بخواه هر حرفی داری بی واسطه به خدا بگو به اینو اون چیکار داری.دنیا داره هر روز آپدیت میشه ما تو 1400 سال قبل گیر کردیم.بابا مسلمونای پر ادعا(بدبختانه منم یکی)شمام بجز گرفتن زنای جین جین یه چیزی اختراع کنین یا کارایی در جهت صلح انجام بدین اسمشو گداشته مسلمون یک ساله حموم نرفته سر کوه با اسلحه سنگ شده.بابا مگه چند دفعه قراره زندگی کنی از زره زره زندگیت بهترین استفادرو بکنید.آیا هرکاری پدرانمون کردند بگیم ما هم باید ادامه بدیم پس عقل و شعور مستقل تو چی میشه.مگه انسان مثل گوسفنده یکی بره بقیه پشتش.من از موقعی که چشم باز کردم از حسین فقط صحنه کربلا شنیدم از کارای خوبشم بگین از اسلام من فقط جنگ صفین نهرین و…. شنیدم

 14. ایران جاودان

  وقتی عربها نفتشون تموم شد اونوقت می فهمند که ایرانیها چه کسانی هستن. بهترین کار اینه که خودمون رو از لحاظ علمی جلو ببریم تا انتقام همه بلاهایی که بر سر ما آوردنو در بیاریم.

 15. چه فرقی میکنه کی بگه مهم اینه که چی بگه

  عرب ها اون زمان حمله کردن به زور ثروت و دارایی و جون مردم رو ازشون گرفتن که این قابل برگشته که همینطوری هم شد ایران بعد از اون قضیه بازم قدرت گرفت مگه نگرفت.مشکل اینجاست لطمه ای که اونا به ما زدن رو کمتر کسی اصلا حسش کرد.خط و زبان و فرهنگ ایرانی رو به باد دادن هیچ کس هم اعتراض نمیکنه همه گیر دادن که چقدر کشتن و از این حرفا خوب این یه چیز طبیعیه عرب اون زمان مگه به چیزی جز وحشی گری شهرت داسته خوب انتظاری بیشتر از این هم ازش نمیره که انتظار میره که بیاد بکش و غارت و کنه و بره و اینم یه پیروزی موقته چون این چیزا نمیمونه.عرب ها میدونید کی پیروز واقعی شدن موقعی که مردم ایران شروع کردن به استفاده از خط عربی موقعی که شروع کردن به پیروی کردن از فرهنگ اونها موقعی که شروع کردن به حرف زدن به روش اونها.ما نه هممون هیچوقت نمیشه گفت همه یه طورین اما بیشترمون الان بدون اینکه حتی حالیمون باشه داریم از اونها دفاع میکنیم و فرهنگ اونا رو گسترش میدیم آدمای عاقل اگه زور میزنید که ایران چرا ایران نیست و ما چرا وضعمون اینه دلیلش اینه که اول ایرانی باید ایرانی زندگی کنه ایرانی رفتار کنه تا ایران هم ایران بشه این ایرانیه که ایران رو میسازه وقتی منو تو داریم روش زندگی عرب هارو پیش میگیریم پس دیگه حق نداریم حرف از ایران بزنیم.
  هروقت خواستید بهتون ثابت بشه که چرا وضع ایران اینه برید تو خیابون داد بزنید فریاد بزنید بگی تف به قبر کوروش بزرگ تف به قبر داریوش تف به قبر همه ی ایرانی های بزرگ بعد با دقت مردم رو نگاه کنید تنها واکنش غیر عادی که نشون میدن اینه که همه چب چب نگاتون میکنن اونم به خاطر چیزی که گفتین نیست به خاطر اینه که فریاد میزدید.بعدش شروع کنید بگید تف به قبر محمد تف به قبر غلی تف به قبر حسن بعد متوجه میشید که به حسین نرسیده گرفتنتون کاری باهاتون کردن که تا هفت نسل آیندتون جرعت نکنه دیگه اصلا حرف بزنه.
  یه نگاه به حرم امام رضا بکنید بعد یه نگاه به پاسارگاد بکنید منظورم تفاوت بین شکل ظاهریشون نیست نه از دولت ما انتظاری بیشتر از این هم نمیره منظور تفاوت بین مردمیه که میرن پاسارگاد با مردمی که میردن حرم امام رضا. تا وقتی که مردم ما میرن پیش امام رضا گریه و زاری که کمکشون کنه و نمیدونم اون دنیا شفاعتشون رو بکنه و از این حرفا بعد میدن پاسارگاد یا بناهای تاریخیه دیگمون و با کیلد اونجا ها یادگاری مینویسن ما محکوم به زندگی تو این شرایط هستیم.مردم کیه مردم من و تو ایم دیگه وقتی ما چشمامونو بستیم گوش هامون رو گرفتیم و جرعت حرف زدن نداریم جرعت اعتراض نداریم پس هرچی بکشیم حقمونه.

 16. Arab dar biaban malakh mikhorad,sage esfehan nushabe ba yakh mikhorad,
  mamnun az matalebetun ama motasefam k az nabarde babak naneveshtid,tamame iraniha az arabha motenaferand,man az ferdosi khosham nemiad ama khake paye in sheraye zede arabisham,agar kec tarafdare arab bashe,irani nist,zena zadeye arabe,in hamle baraye eslam avary nabud,va harkas k in harfo bzane az unas k babash namalume o oghdeiye,age vase eslam bud ye nameie az peyambar bud,ya hade aghal khodesh ya ali in hamlaro anjam midadan,b nazare man ma bayad az nazare elmi pishraft konim k kardim va emruz b lotfe yazdan havapeimaie amricaro k mikhast b nafe arab jasusi kone tu khalije fars shekar kardim,khake pake hameye una ke inkaro kardan,az tarafe dg ma nabayad hich vaght in nefratemuno az arab faramush konim,az masuulam in entezar mire k ba derayat das az hemayate az felestin bekeshan va rabeteie had aghal bi taraf dashte bashan,ta dobare b ghodrate vagheie tu mantaghe beresimo betunim arabo sarkub knim,aghle salim mige alaan jeloye amrica kutah biyaym ta dastemun b ruye arab baz basheo baad az sarkube una be harkec k khastim ghodratemuno nemyesh bedim,ama aval behtare hashyeye amniyaty dashte bashimo bozorgtarin doshmanemun yani arabo sare jashun benshunimo b hamun vaze hegharat bare malax kharishun bargardunimo inam yadetun bashe agar servate iraniya va komakhaye maliye shahe iran b sharje mogheye bargardundane jazayer nabud alaan baz ham malakh khar budan,ama moteasfane harchy mikeshim az siyasataye englise k pardakhte komake maliro b ma tahmil kard,b omide sarkube arab

 17. فاحشه گی نبود تن فروختن فاحشه گی بود وطن فروختن —مرسی از حقایق بیان شده در باره ماهیت تازی های سوسمارخور–باید به اون خاینی که گفت ما هر چی داریم از عربای حرومزاده داریم بگم که تو هم یه حرومزاده مثل عمر هستی و اگه یه تازی پیش مامانت بخوابه تو راضی هستی-بیشرف الان هر بچه ای هم میدونه که قران کلام خدا نیست و محمد ،علی،حسن ، حسین و…همه جز وحشیگری و زن بازی هیچ کاری نکردند زمان و آزادی همه چیزو ثابت میکنه-

 18. عاشق وطن نه مردم وطن

  اعراب در جنگ داخلی بین خودشان در زمان امام حسین به فرزندان پسر پیغمبرشان یا اصلا یکی از خودشان رحم نمیکنند و با چه فضاحتی 70نفر را میکشند اصلا آن روز نه امروز در سوریه و عراق ، آنگاه چگونه به ایرانیان عجم رحم میکنند این یک حرف منطقی است لطفا بیاندیشید.
  بیایید فکر کنیم و بفهمیم که اسلام با عرب تفاوت دارد مسلما تحریفات بسیار شده چون در بین مردم بی فرهنگ بوده چون با جنگ توسعه یافته بیایید بیاندیشیم من معتقدم در تاریخ ایران هرجه هست عمدتا بعد حمله اعراب به ایران است چیزهایی که باعث خفت ما شده است

 19. بسيار متاسفم كه هنوز هم تعدادي هم وطن متعصب يا ناآگاه از اين قوم وحشي و از اين دين بياباني حمايت مي كنند چگونه انسان اينقدر مي تواند فرومايه شود كه اين همه قتل و غارت و جنايت كه در كتب معتبر تاريخي ذكر شده است را نپذيرفته و تنها به مهملات عداه اي دكاندار ديني گوش داده و آنها را به عنوان حقيقت مطلق بپذيرد ما اگر قبل از حمله اعراب چيزي نداشتيم پس دانشگاه جندي شاپور (بزرگترين دانشگاه دنيا در آن روزگار) را چه كساني ساخته اند؟ (لابد اعراب برايمان ساخته اند) سازه هاي عظيمي مانند تخت جمشيد ساخته چه كساني است؟ زماني كه اين قوم وحشي دختر را زنده به گور مي كردند در اين سرزمين اهورايي دختري به پادشاهي رسيدو………

 20. عرب …عربه….معصوم و بی گناه نداره که….چهارده تا و پونزده تا نداره…..همشون سر تا پا یکی بودن. وحشی و بیابون گرد….

 21. ولی خدا وکیلی این عربا خوب ما ایرانی هارو ادم کردن تو هر نبردی ازشون باختیم کلا ما ایرانی های خیلی از عربا میترسیم به خاطر همین اینقدر حرفای نژاد پرستانه میزنیم… ما همه باید قبول کنیم که اگه عرب ها نبودن ما تا حالا کافر و نامسلمان بودیم کلا ما باید از عرب ها تشکر کنیم .. من نمیدانم ما ایرانی ها به چی خودمون مینازیم اقا چرا نمیخواید قبول کنیم ما کافر بودیم این عربها بودن که اسلامو اوردن …این چه زبونیه که از 32 حروفش 28 تا از حروفش عربیه این چه فرهنگیه که فرهنگ عربها رو قبول کردیم لطفا یه خورده راستگو باشید اینقدر فرافکنی نکنید

 22. ما کافر بودیم؟ ما که در روز 5 بار خدا رو شکر میکردیم!!! شما هنوز درک درستی از عبادت ندارید
  فرقی نمیکنه دین چی باشه مهم اینه که همشون یزدان پاک(خدا) روعبادت میکنند .
  مهم اینه که رفتار و کردار و گفتار درست داشته باشیم.
  گاهی مطالعه کردن باعث میشه به واقعیت ها پی ببریم.
  بعد هم دلیل اینکه ما از اعراب شکست خوردیم این بود که
  اعراب موقع جنگ 30 ساله ی ما با رومی ها به ما حمله کردن و طبق گفته ی خانم پور شریعتی :
  برخی از خانواده های اشکانی متحد ساسانیان مانند خانواده بسطام و بندویه در زمان شروع حمله اعراب با رهبران عرب در ارتباط بوده اند و رهبران عرب هم در مکاتبات خود گفته اند که تنها خواهان عبور از ایران برای رسیدن به ماوراءالنهر در آسیای میانه و دستیابی به راه های بازرگانی هستند(که دروغی بیش نبوده-حالا چجوری این عربا مسلمونن که امام علی میگه:مسلمون ممکنه هر کاری بکنه ولی دروغ نمیگه!) و مدعی حکومت و تاج و تخت ایران نیستند و برخی از رهبران نظامی ایران مانند رستم فرخ هرمز در جریان این مکاتبات بوده اند.
  خب این شکست نتیجه ی این اعتماد و جنگ با رومی ها بود
  خداوند این کشور را ازشر دشمن;خشکسالی;دروغ محفوظ دارد. (دعای داریوش کبیر در تخت جمشید)

 23. ولید عربزاده
  تو یکی لطفاً ساکت
  از اسمت پیداست که عربی بزغاله
  وقتم با ارزش تر از اینه که بخوام برا یمشت عرب(البته بغیر از چند نفر)تباهش کنم
  ممنون از اطلاع رسانیتون

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: